TIẾNG ANH MẦM NON

 • Chương trình tiếng Anh dành cho các em học sinh từ 4- 5 tuổi
 • Cấp độ: Pre- Starter
 • Giáo trình: OXFORD PHONIC.

TIẾNG ANH TIỂU HỌC

 • Chương trình Tiếng Anh cho các em học sinh từ 7 – 10 tuổi
 • Cấp độ: Starters: 6 – 7 tuổi sử dụng giáo trình Super Kids
 • Cấp độ: Movers: 8- 10 tuổi sử dụng giáo trình: Our Discovery Island 1,2

TIẾNG ANH THCS

 • Chương trình Tiếng Anh cho các em học sinh từ 10 – 14 tuổi
 • Chương trình Tiếng Anh cho các em học sinh từ 10 – 14 tuổi
 • Cấp độ: Flyers: 13- 14 tuổi sử dụng giáo trình Our Discovery 5,6

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • Khóa học Starter: giáo trình sử dụng Smart Choice
 • Khóa học Foundation: Sử dụng giáo trình Let’s talk
 • Khóa học Confidence: Sử dụng giáo trình Speak now.